BRUKSVALLSLIDENS HOTELL & SPORTCENTER 

ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR SVENSKA

sidan 2

GENERAL BOOKING CONDITIONS ENGLISH

 page 7

ALLGEMEINE BUCHUNGSBEDINGUNGEN DEUTSCH

 seite 11

 

ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller mellan Bruksvallslidens Hotell & Sportcenter, och den som själv eller genom annan träffar avtal med Bruksvallslidens Hotell & Sportcenter enligt vad som angetts i bekräftelsen. Samtliga priser avser svenska kronor (SEK) och redovisas inklusive moms. 

 

Vem är ansvarig?

Ansvarig förmedlare är Bruksvallslidens Hotell & Sportcenter,

Myhrsvängen 5, 840 97 Bruksvallarna, tel: 0684 201 80

Org.nr: 556157-0408

När blir min bokning bindande?

Bokningen blir bindande så snart anmälningsavgiften är betald.Gör bokningen mindre än 30 dagar innan ankomst blir bokningen bindande så fort hela avgiften är betald. 

När ska betalning ske?

Anmälningsavgift om 1500 kronor/objekt betalas inom 7 dagar från bokningstillfället.

Vid bokning av paket betalas en anmälningsavgift på 1500 kr/deltagare inom 7 dagar från bokningstillfälle. 

Slutlikvid 30 dagar före ankomst.

Om bokningen görs senare än 30 dagar innan ankomst, ska full betalning erläggas direkt.

Bokning av tillval i efterhand

Vid bokning av tillval i efterhand som tex. middag som överstiger 500 kr betalas det i förväg. Är det mer än 14 dagar kvar skickas en faktura. Är det mindre än 14 dagar kvar skickas en betalningslänk. Tillval går att avboka kostnadsfritt 14 dagar före ankomst. Därefter sker full betalning. 

Avgift vid efterfakturering

Vid fakturering av bokning/vistelse i efterhand tas en avgift på 150 kr ut. 

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Vid utebliven betalning av anmälningsavgiften skickas en påminnelse ut efter 7 dagar. Betalas inte anmälningsavgiften efter påminnelsen avbokas er bokning. Betalas inte slutlikvid i tid kan påminnelseavgifter/inkassoåtgärder komma att vidtas.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka per telefon 0684-201 80, via mail till info@bruksvallsliden.se. Har du bokat via någon av våra säljkanaler ska avbokningen ske via dom. Avbokningar som görs till någon annan än oss eller den bokningskanal du bokat via, anses som ogiltig. Du ansvarar själv för att din information har gått fram. Avbokningen ska ske senast kl 12.00, två dagar före ankomst. Därefter gäller inte tillköpt avbokningsskydd. 

Avbokning med avbeställningsskydd

Du kan köpa ett avbeställningsskydd vid bokningstillfället. Det innebär att du kan avboka bokningen fram till och med dagen innan avtalad ankomst, senast kl 12.00. En administrativ avgift på 500 kr tillkommer, samt kostnaden för avbeställningsskyddet. Förutsättningen för avbokning är att du eller någon i ditt resesällskap (på samma bokning (gäller ej paket bokningar)) uppfyller något av följande kriterier:

 • Du har drabbats av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall
 • Du har fått en inkallelse till krigsmakt eller civilförsvar
 • Du har drabbats av väsentlig skada genom bostad, brand, översvämning eller liknande allvarlig händelse.

Du måste kunna styrka dina förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall vara oss tillhanda senast en vecka efter avbokningsdagen.

Avbokning utan avbeställningsskydd

Vid avbokning tidigare än 30 dagar innan ankomst behåller vi anmälnings­avgiften. Från 30 dagar och fram till ankomstdag utgår ingen återbetalning. Avbokningen ska vara Bruksvallslidens Hotell & Sportcenter tillhanda senast kl 12.00, 2 dagar innan ankomst. 

Vad kostar avbeställningsskydd?

250 kr/person för hotellrum och 500 kr för stuga/lägenhet.

Vad har jag som resenär för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller hyrt boende i utlovat skick, eller vid rätt tidpunkt, och inte klarar av att erbjuda dig annat likvärdigt alternativ, så har du rätt att säga upp avtalet och få ersättning med avdrag av det du redan hunnit utnyttja.

Som förmedlare är vi skyldiga att se till

 • att du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
 • att köpt produkt/ tjänst stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften som ägare av hyrt objekt eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap.
 • att du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.
 • att du får disponera boende från kl. 15.00 avtalad ankomstdag till kl. 10.00 avresedag, om inget annat bekräftats i er bokning. Avvikelser kan förekomma beroende på ert boendealternativ.


Vad har jag som resenär för skyldigheter?

 • Minimiålder för minst en person i sällskapet är 18 år.
 • Att bevaka e-post och vara tillgänglig på de telefonnummer du uppgett vid bokningen.
 • Kontrollera bokningsbekräftelsen och påtala eventuella felaktigheter omedelbart.
 • Att följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller på anläggningen.
 • Du får inte använda boendet till något annat än vad som avtalades vid bokning, och Du får inte låta fler personer övernatta i boendet, än vad Du uppgav vid bokning.
 • Du ansvarar själv för skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, om du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös.
 • Vid självhushåll utan städservice, är det du som ansvarar för att städa ordentligt före avresa, om det inte är städat enligt instruktioner kommer en avgift att tas ut. 
 • Överträdelse mot rök- och husdjursförbud debiteras med en avgift på mellan 2000 – 5000 kr.
 • Om klagomål angående störande uppträdande inkommer har Bruksvallsliden Hotell och Sportcenter rätt att omedelbart avhysa gästen från boendet/området om rättelse inte sker omedelbart efter tillsägelse. I det fallet sker ingen återbetalning för resterande hyrestid.
 • Vid klagomål ska du i första hand kontakta receptionen så att eventuella oklarheter kan lösas direkt under din vistelse.
 • Du ska vid bokningstillfället uppge om du lider av någon form av rörelsehinder, matallergi eller andra handikapp samt specificera om du har några speciella önskemål på grund av ditt handikapp. 

Övrigt

Stugor och lägenheter är utrustade för självhushåll. Tänk på att det i logipriset inte ingår städning, sänglinne, handdukar, toalettpapper/hushållspapper, barnsäng/barnstol om inget annat avtalats vid bokningstillfället på bekräftelsen.

GDPR

Vi värnar om din personliga  integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera ditt avtal med oss. Vi kommer inte att sälja eller dela med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners eller tredje part såvida inte det krävs för att utföra angivna ändamål, alternativt att särskilda skäl föreligger, till exempel att polis, åklagare etc begär ut uppgifter. Dina personliga uppgifter registreras i samband med bokning, vid svar på enkät/marknadsundersökning samt uppgifter du själv lämnar tex via telefon- eller mailkontakt. Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, försäkra oss om att vi har tillförlitlig information i händelse av olycksfall, kunna förse dig med relevant information i form av nyhetsbrev och annan elektronisk kommunikation (denna del kan du avsäga dig via avregistreringslänk i nyhetsbrevet) samt för statistik- och analysändamål. Vill du veta mer om vilken personlig information vi hanterar är du välkommen att höra av dig på info@bruksvallsliden.se. 

Vad händer om vi inte kommer överens?

Klagomål på rummet/stugan/lägenheten skall framföras till oss så snart som möjligt, dock senast kl 08:00 dagen efter ankomst. Fel som uppstår under er vistelse skall omgående anmälas. Vi behöver även klagomålen skriftligt samt ev. bilder för vår hantering. Om vi inte kan komma överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och representant för researrangörer och konsumenter. Nämndens adress är: Box 523, 161 15 Vällingby.
Vi reserverar oss för lagändringar, prisändringar och tryckfel som står utom vår kontroll.

GENERAL BOOKING CONDITIONS

These general conditions apply between Bruksvallslidens Hotell & Sportcenter and the person who himself or through another enters into an agreement with Bruksvallslidens Hotell & Sportcenter according to what is stated in the confirmation. All prices refer to Swedish kronor (SEK) with VAT included.

Who is Responsible?

Responsible intermediary is Bruksvallslidens Hotell & Sportcenter,

Myhrsvängen 5, 840 97 Bruksvallarna, phone: 0684 201 80

Org. no: 556157-0408

When does my booking become binding?

The booking becomes binding as soon as the registration fee is paid. If you make the booking less than 30 days before arrival, the booking becomes binding as soon as the entire fee is paid.

When is payment due?

Registration fee of 1,500/SEK/object shall be paid within 7 days of booking.

When booking a package, a registration fee of 1,500/SEK/participant is paid within 7 days of booking.

Final payment 30 days before arrival. If the booking is made later than 30 days before arrival, full payment shall be made within 7 days of booking.

Booking of options afterwards

When booking options afterwards such as dinner that exceeds 500 SEK should be paid in advance. If there are more than 14 days left, an invoice will be sent. If there are less than 14 days left, a payment link will be sent. Options can be canceled free of charge 14 days before arrival. After that, full payment is made.

Fee for post-invoicing

If you wish to have an invoice after the stay, a fee of 150 SEK is charged.

What happens if I don’t pay on time?

In the event of non-payment of the registration fee, a reminder will be sent out after 7 days. If the registration fee is not paid after the reminder, your booking will be canceled. If the final balance is not paid on time, reminder fees/collection measures may be taken.

What if I want to cancel?

You can cancel by phone +46 684-201 80, via email to info@bruksvallsliden.se. If you have booked through one of our sales channels, the cancellation must be done through them. Cancellations made to someone other than us or the booking channel you booked through are considered invalid. You yourself are responsible for your information being passed on. The cancellation must be made no later than 12.00 pm, two days before arrival. After that, purchased cancellation protection does not apply.

Cancellation with cancellation protection

You can purchase cancellation protection at the time of booking. This means that you can cancel the booking up to two days before the agreed arrival, at the latest at 12.00 pm. An administrative fee of SEK 500 is added, as well as the cost of cancellation protection. The prerequisite for cancellation is that you or someone in your travel party (on the same booking (not package bookings)) meets one of the following criteria:

 • You have suffered from an acute illness, accident or death
 • You have received a call-up to the armed forces or civil defense
 • You have suffered substantial damage to your home, fire, flood or similar serious event.
 • You must be able to prove your obstacles with certificates from e.g. doctor, authority or insurance company. The certificate must be at our disposal no later than one week after the day of cancellation.

Cancellation without cancellation protection

In case of cancellation earlier than 30 days before arrival, we retain the registration fee. From 30 days and up to the day of arrival, no refund is issued. The cancellation must be received by Bruksvallslidens Hotell & Sportcenter no later than 12.00, 2 days before arrival.

How much does cancellation protection cost?

 250 SEK/person for a hotel room/package and 500 SEK for a cabin/apartment.

What rights do I have as a traveler?

If we do not provide rented accommodation in the promised condition, or at the right time, and are unable to offer you another equivalent alternative, you have the right to terminate the agreement and receive compensation with a deduction of what you have already used.

As an intermediary, we are obliged to ensure

 • that you receive a written confirmation of your booking.
 • that the purchased product/service matches the description. We are not responsible for promises that the owner of the rented object or his contact person may have made directly to you without our knowledge.
 • that you are informed of any significant changes relating to your booking.
 • that you may dispose of accommodation from 15.00 agreed arrival date to 10.00 on the day of departure, unless otherwise confirmed in your booking.

Deviations may occur depending on your accommodation option.

What obligations do I have as a traveler?

 • The minimum age for at least one person in the party is 18 years.
 • To monitor e-mail and be available on the telephone numbers you provided at the time of booking.
 • Check the booking confirmation and report any inaccuracies immediately.
 • To follow rules of order, instructions and regulations that apply at the facility.
 • You may not use the accommodation for anything other than what was agreed upon when booking, and you may not let more people stay overnight in the accommodation than you stated when booking.
 • You yourself are responsible for damages that occur to the property and its furnishings, if you or someone else in your party has been negligent.
 • In case of self-catering without cleaning service, you are responsible for cleaning properly before departure, if it is not cleaned according to instructions, a fee will be charged.
 • Violation of the ban on smoking and pets is charged with a fee of between SEK 2,000 – 5,000.
 • If complaints regarding disruptive behavior are received, Bruksvallsliden Hotell och Sportcenter has the right to immediately evict the guest from the accommodation/area if rectification does not take place immediately after notification. In that case, no refund will be made for the remaining rental period.
 • In the event of a complaint, you should contact reception in the first instance so that any ambiguities can be resolved directly during your stay.
 • At the time of booking, you must state if you suffer from any form of mobility impairment, food allergy or other disabilities and specify if you have any special requests due to your disability.

Miscellaneous

Cottages and apartments are equipped for self-catering. The accommodation price does not include cleaning, bed linen, towels, toilet paper/household paper, crib, unless otherwise agreed at the time of booking and on the confirmation. 

GDPR

We protect your personal integrity and strive to protect your personal data in the best possible way. We process your personal data in order to manage your agreement with us. We will not sell or share your personal data with business partners or third parties unless it is required to carry out specified purposes, alternatively there are special reasons, for example the police, prosecutors etc. request information. Your personal information is registered in connection with a booking, when answering a survey/market survey and information you provide yourself, for example via telephone or email contact. We process personal data in order to be able to fulfill our commitments to you as a customer, to ensure that we have reliable information in the event of an accident, to be able to provide you with relevant information in the form of newsletters and other electronic communications (you can opt out of this part via the deregistration link in the newsletter) as well as for statistical and analysis purposes. If you want to know more about what personal information we handle, please contact us at info@bruksvallsliden.se.

What if we don’t agree?

Complaints about the room/cottage/apartment must be made to us as soon as possible, but no later than 08:00 on the day after arrival. Errors that occur during your stay must be reported immediately. We also need the complaints in writing and possibly photos for our handling. If we cannot agree, you can contact the General Complaints Board. It consists of an impartial chairman and representative of tour operators and consumers. The board’s address is: Box 523, 161 15 Vällingby.

We reserve the right for legal changes, price changes and printing errors that are beyond our control.

ALLGEMEINE BUCHUNGSBEDINGUNGEN

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten zwischen Bruksvallslidens Hotell & Sportcenter und der Person, die selbst oder durch Dritte einen Vertrag mit Bruksvallslidens Hotell & Sportcenter gemäß den Angaben in der Bestätigung abschließt. Alle Preise beziehen sich auf schwedische Kronen (SEK) und werden inklusive Mehrwertsteuer ausgewiesen.

Wer ist verantwortlich?

Verantwortlicher Vermittler ist Bruksvallslidens Hotell & Sportcenter,

Myhrsvängen 5, 840 97 Bruksvallarna, Telefon: 0684 201 80

Org.-Nr.: 556157-0408

Wann wird meine Buchung verbindlich?

Die Buchung wird verbindlich, sobald die Anmeldegebühr bezahlt ist. Erfolgt die Buchung weniger als 30 Tage vor Anreise, wird die Buchung verbindlich, sobald die gesamte Gebühr bezahlt ist.

Wann ist die Zahlung fällig?

Die Anmeldegebühr in Höhe von 1.500 SEK/Objekt ist innerhalb von 7 Tagen nach der Buchung zu entrichten.

Bei der Buchung eines Pakets ist innerhalb von 7 Tagen nach der Buchung eine Anmeldegebühr von 1.500 SEK/Teilnehmer zu entrichten.

Restzahlung 30 Tage vor Anreise.

Erfolgt die Buchung später als 30 Tage vor Anreise, muss die vollständige Zahlung sofort erfolgen. 

Nachträgliche Buchung von Optionen

Bei nachträglicher Buchung von Optionen, wie z. B. Abendessen, das 500 SEK übersteigt, wird im Voraus bezahlt. Bei einer Restlaufzeit von mehr als 14 Tagen wird eine Rechnung verschickt. Bei weniger als 14 Tagen Restlaufzeit wird ein Zahlungslink verschickt. Die Option ist bis 14 Tage vor Anreise kostenfrei stornierbar. Danach erfolgt die vollständige Zahlung.

Gebühr für die Nachrechnung

Bei einer Rechnungsstellung nach dem Aufenthalts wird eine Gebühr von 150 SEK erhoben.

Was passiert, wenn ich nicht pünktlich bezahle?

Bei Nichtzahlung der Anmeldegebühr erfolgt nach 7 Tagen eine Mahnung. Wird die Anmeldegebühr nach der Mahnung nicht bezahlt, wird Ihre Buchung storniert. Wird der Restbetrag nicht fristgerecht beglichen, können Mahngebühren erhoben werden.

Was ist, wenn ich stornieren möchte?

Sie können telefonisch +46 684-201 80 oder per E-Mail an info@bruksvallsliden.se stornieren. Wenn Sie über einen unserer Vertriebskanäle gebucht haben, muss die Stornierung über diesen erfolgen. Stornierungen, die an eine andere Person als uns oder den Buchungskanal, über den Sie gebucht haben, erfolgen, gelten als ungültig. Für die Weitergabe Ihrer Daten sind Sie selbst verantwortlich. Die Stornierung muss spätestens zwei Tage vor Anreise um 12.00 Uhr erfolgen. Danach entfällt der erworbene Rücktrittsschutz.

Storno mit Stornoschutz

Sie können zum Zeitpunkt der Buchung einen Stornoschutz erwerben. Das bedeutet, dass Sie die Buchung bis 2 Tage vor der vereinbarten Anreise, spätestens um 12.00 Uhr, stornieren können. Hinzu kommen eine Verwaltungsgebühr von 500 SEK sowie die Kosten für den Reiserücktrittsschutz. Voraussetzung für die Stornierung ist, dass Sie oder jemand in Ihrer Reisegruppe (auf derselben Buchung (nicht Paket Buchungen)) eines der folgenden Kriterien erfüllt

 • Sie haben eine akute Krankheit, einen Unfall oder einen Todesfall erlitten
 • Sie haben eine Einberufung zur Bundeswehr oder zum Zivilschutz erhalten
 • Sie haben einen erheblichen Schaden an Ihrem Haus, einen Brand, eine Überschwemmung oder ein ähnlich schweres Ereignis erlitten.
 • Sie müssen Ihre Hindernisse durch Zertifikate von z.B. Arzt, Behörde oder Versicherung. 

Die Bescheinigung muss uns spätestens eine Woche nach dem Tag der Stornierung vorliegen.

Stornierung ohne Stornoschutz

Bei einer Stornierung, früher als 30 Tage vor Anreise, behalten wir die Anmeldegebühr. Ab 30 Tagen und bis zum Anreisetag erfolgt keine Rückerstattung. Die Stornierung muss spätestens 12.00 Uhr, 2 Tage vor Anreise, beim Bruksvallslidens Hotell & Sportcenter eingehen.

Wie viel kostet der Reiserücktrittsschutz?

250 SEK/Person für ein Hotelzimmer und 500 SEK für eine Hütte/Wohnung.

Welche Rechte habe ich als Reisender?

Stellen wir die Mietwohnung nicht in dem versprochenen Zustand oder nicht rechtzeitig zur Verfügung und können Ihnen keine gleichwertige Alternative anbieten, haben Sie das Recht, den Vertrag zu kündigen und eine Entschädigung unter Abzug des bereits in Anspruch genommenen Betrags zu erhalten.

 • Als Vermittler sind wir zur Gewährleistung verpflichtet dass Sie eine schriftliche Bestätigung Ihrer Buchung erhalten.
 • dass das gekaufte Produkt/die gekaufte Dienstleistung der Beschreibung entspricht. Wir haften nicht für Zusagen, die der Eigentümer der Mietsache oder sein Ansprechpartner ohne unser Wissen direkt gegenüber Ihnen gemacht hat.
 • dass Sie über alle wesentlichen Änderungen im Zusammenhang mit Ihrer Buchung informiert werden.
 • Von 15.00 Uhr einchecken können und um 10.00 Uhr am Abreisetag auschecken.

 Abhängig von Ihrer Unterkunftsmöglichkeit kann es zu Abweichungen kommen.

Welche Pflichten habe ich als Reisender?

 • Das Mindestalter für mindestens eine Person in der Gruppe beträgt 18 Jahre.
 • Um den E-Mail-Versand zu überwachen und unter den Telefonnummern erreichbar zu sein, die Sie zum Zeitpunkt der Buchung angegeben haben.
 • Überprüfen Sie die Buchungsbestätigung und melden Sie etwaige Ungenauigkeiten umgehend.
 • Die in der Einrichtung geltenden Ordnungsregeln, Anweisungen und Vorschriften zu befolgen.
 • Sie dürfen die Unterkunft zu keinem anderen als dem bei der Buchung vereinbarten Zweck nutzen und dürfen nicht mehr Personen in der Unterkunft übernachten lassen, als Sie bei der Buchung angegeben haben.
 • Sie haften selbst für Schäden, die an der Immobilie und deren Einrichtung entstehen, wenn Sie oder jemand anderes in Ihrer Gruppe fahrlässig gehandelt hat.
 • Bei Selbstverpflegung ohne Reinigungsservice sind Sie für die ordnungsgemäße Reinigung vor der Abreise verantwortlich, erfolgt die Reinigung nicht vorschriftsmäßig, wird eine Gebühr erhoben.
 • Bei Verstößen gegen das Rauch- und Haustierverbot wird eine Strafe zwischen 2.000 und 5.000 SEK erhoben.
 • Wenn Beschwerden über störendes Verhalten eingehen, hat Bruksvallsliden Hotell och Sportcenter das Recht, den Gast sofort aus der Unterkunft/dem Bereich zu verweisen, wenn die Abhilfe nicht unverzüglich nach der Benachrichtigung erfolgt. In diesem Fall erfolgt keine Rückerstattung für die verbleibende Mietdauer.
 • Im Falle einer Reklamation sollten Sie sich zunächst an die Rezeption wenden, damit eventuelle Unklarheiten direkt während Ihres Aufenthaltes geklärt werden können.
 • Bei der Buchung müssen Sie angeben, ob Sie unter einer eingeschränkten Mobilität, einer Nahrungsmittelallergie oder anderen Behinderungen leiden und ob Sie aufgrund Ihrer Behinderung besondere Wünsche haben.

Verschiedenes

Die Ferienhäuser und Apartments sind für die Selbstversorgung ausgestattet. Bitte beachten Sie, dass im Unterkunftspreis keine Reinigung, Bettwäsche, Handtücher, Toilettenpapier/Haushaltspapier, Kinderbett/Stuhl enthalten sind, sofern zum Zeitpunkt der Buchung auf der Bestätigung nichts anderes vereinbart wurde.

DSGVO

Wir schützen Ihre persönliche Integrität und sind bestrebt, Ihre personenbezogenen Daten bestmöglich zu schützen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um Ihren Vertrag mit uns abzuwickeln. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an Geschäftspartner oder Dritte verkaufen oder weitergeben, es sei denn, dies ist zur Erfüllung bestimmter Zwecke erforderlich, alternativ liegen besondere Gründe vor, z. B. verlangen Polizei, Staatsanwaltschaft usw. Auskunft. Ihre persönlichen Daten werden im Zusammenhang mit einer Buchung, bei der Beantwortung einer Umfrage/Marktumfrage und bei von Ihnen selbst übermittelten Informationen, beispielsweise per Telefon- oder E-Mail-Kontakt, erfasst. Wir verarbeiten personenbezogene Daten, um unsere Verpflichtungen gegenüber Ihnen als Kunden erfüllen zu können, um sicherzustellen, dass wir im Falle eines Unfalls über verlässliche Informationen verfügen, um Ihnen relevante Informationen in Form von Newslettern und anderen elektronischen Informationen zukommen zu lassen Kommunikation (Sie können diesen Teil über den Abmeldelink im Newsletter abbestellen) sowie für statistische und Analysezwecke. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, welche personenbezogenen Daten wir verarbeiten, kontaktieren Sie uns bitte unter info@bruksvallsliden.se.

Was ist, wenn wir nicht einer Meinung sind?

Reklamationen bezüglich des Zimmers/Ferienhauses/Appartements müssen schnellstmöglich, spätestens jedoch bis 08:00 Uhr am Tag nach der Anreise, bei uns eingereicht werden. Während Ihres Aufenthaltes auftretende Fehler sind unverzüglich zu melden. Wir benötigen die Beschwerden auch schriftlich und Bilder für unsere Bearbeitung. Wenn wir uns nicht einigen können, können Sie sich an die Allgemeine Beschwerdestelle wenden. Er besteht aus einem unparteiischen Vorsitzenden und Vertretern von Reiseveranstaltern und Verbrauchern. Die Adresse des Vorstands lautet: Box 523, 161 15 Vällingby.

Wir behalten uns das Recht auf rechtliche Änderungen, Preisänderungen und Druckfehler vor, die außerhalb unseres Einflussbereichs liegen.